01/02/2013

giải pháp đảng CS


Blogger Lê Anh Hùng

lãnh đạo Đảng đã có giải pháp
cho những tên viết blog gây phiền
cứ trại bệnh tâm thần đem nhốt
không điên rồi chúng cũng sẽ điên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP