03/02/2013

độc tàidưới ách quân phiệt hay cộng sản
dân nước nào cũng sống lầm than
chứng cớ trong lịch sử cận đại
độc tài là độc ác với dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP