16/02/2013

sáng mắtthị lực về già ai chẳng kém
[mắt nheo đuôi giọng bác khề khà]
nhưng càng sống với người cộng sản
bác lại càng thấy sáng mắt ra

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP