22/02/2013

lè lưỡimặc ai giục ký vào kiến nghị
sửa hiến pháp hắn chỉ cười khì
lè lưỡi nói công an vu cáo
tội âm mưu lật Đảng thì nguy

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP