10/02/2013

thỉnh chuôngtrong một trăm lẻ tám phiền não
tâm bạn có bao thứ xì xèo
thầy bảo hãy thỉnh chuông ba tiếng
niệm Phật cầu cho chúng tan theo

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP