27/02/2013

bài học dân Ấn


Mahatma Gandhi

đồng bào ta sống thời cộng sản
khổ khác nào dưới ách thực dân
những ai theo thuyết bất bạo động
hãy đấu tranh bằng cách bất tuân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP