13/07/2014

câu hỏi dân chủdân chủ cho ai? xin cho tất cả
cho toàn dân ngay cả đám độc tài
trong ánh vinh quang tự do dân chủ
ai cũng có quyền có một tương lai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP