03/07/2014

đôi mắttrong nắng nàng nhìn ra sự sống
trong thiên nhiên lời ẩn dụ kinh
trong nữ trang tôn vinh giả dối
trong bạo lực tham vọng vô minh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP