05/07/2014

không thể rạp ngườiphải nhớ nếu giặc Tầu xâm lược
gieo đau thương tang tóc khắp nơi
khi cỏ lau còn không chịu rạp
thì dân ta không thể rạp người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP