15/07/2014

Tạ Thu Thâunghe đồn dám xưng ngang ông nói
Ngoài Bắc có Cụ trong Nam có tôi…
chỉ vì câu nói đó thôi
chết chẳng ai biết thây phơi chốn nào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP