31/07/2014

thời cơphe dân chủ càng ngày càng mạnh
hắn nói nên nhập cuộc bây giờ
thầy khuyên hắn hãy vì dân tộc
đừng mưu toan lợi dụng thời cơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP