03/01/2010

dòng sông Bát Nhã

cùng một tôn sư một pháp môn
họ muốn đi như một dòng sông*
để theo nhau xuôi ra biển tuệ
vỗ sóng từ bi những bãi lòng

* lời thượng tọa Thích Thái Thuận

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP