29/01/2010

lý luận cai tù

Điếu Cày bị nhốt tù ngắn hạn
đóng ít thuế máu nuôi muỗi rừng
lại không tuân nội qui chung
cho nên ta khỏi phát mùng làm chi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP