02/01/2010

vay buồn Hữu Loanthấy người giặt áo ven sông
lòng đau như cắt biết không phải nàng
nhớ đồi sim tím mênh mang
thương nàng chết đuối hai hàng lệ rơi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP