17/12/2010

Bùi tiên sinh


Bùi Giáng (1926-1998)

mặc quần áo lính cộng hòa
giữa đường chỉ lối xe qua thổi còi
nợ văn chương chẳng ai đòi
thi ca vẫn trả móc moi tim mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP