05/12/2010

tình hàng xómanh đem con cá mới câu
móc ruột đánh vẩy làm đầu làm đuôi
kho tiêu với ớt trong nồi
xong phone mời chị sang ngồi cùng ăn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP