07/12/2010

café Lúquán đâu chỉ bán café
còn khơi sắc dục để mê hoặc người
xấp xỉ trên dưới đôi mươi
các cô trong héo ngoài tươi cô nào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP