20/12/2010

không có kẻ thùai ôn hòa hơn Lưu Hiểu Ba
cộng sản vẫn đem ông bỏ ngục
nhưng đấu tranh dân chủ tốt nhất
vẫn là trong phương thức ôn hòa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP