02/12/2010

thất lễđọc lướt một truyện ngắn
bất giác tôi thấy mình thất lễ
với tác giả vô cùng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP