16/12/2010

ngồi thiền cùng nương tửchắp tay chân bắt chéo chân
miệng như sen nở miệng nhân từ cười
nương tử ngồi như phật ngồi
đánh chuông thị giả bồi hồi tiếng chuông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP