15/12/2010

lưỡi bòkêu lợi ích cốt lõi nước tao
nó lè lưỡi bò ra liếm đảo
bà chị trong bếp lăm le dao
nói sẽ cắt lưỡi bò hung bạo

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP