01/09/2008

khói thơ

nhà thơ ngồi trầm mặc
chữ cấu tứ nối câu
thơ như sợi khói thuốc
bay chẳng bám vào đâu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP