23/09/2008

lục bát ngắt*

nghìn năm bất giác
thu phong
cấu từ hán việt
ngắt dòng
lửng lơ
hoàng hôn buông
thảng thốt thơ
trào dâng
sầu ý
vỗ bờ tịch liêu

* bạt thơ hoàng xuân sơn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP