15/09/2008

nửa đêm

lấy cuốn sách của nàng cho mượn
sinh đắp chăn nằm đọc trên giường
nửa đêm mơ màng sinh ngửi thấy
cuốn sách nàng như thoảng quỳnh hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP