21/10/2009

ô nhiễm tư tưởng

hại hơn át-xít trong mưa
át-xít tư tưởng ngăn ngừa làm sao
làm sao chặn cộng sản Mao
chủ nghĩa bành trướng ngấm vào Việt Nam

* sau khi đọc bài Mưa ơi sao khổ thế của Tưởng Năng Tiến trên talawas.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP