02/10/2009

từ bi

bọn nào cầm gậy đánh tăng
bọn ấy thân nghiệp chẳng bằng súc sinh
làm ác là bởi vô minh
các tăng ni vẫn niệm kinh độ trì

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP