05/10/2009

xếp hận lòng*

một ngàn năm bị chém ba lần
vẫn đầu thai đội lại kiếp dân
xin hồn ai trước họa phương Bắc
xếp hận lòng vì nước xung quân

* sau khi đọc bài Cho đến một ngàn năm của Nguyễn Viện trên talawas.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP