17/10/2009

thâm ý thủ tướng

cần xử lý não trạng
của trí thức thông sáng
phát biểu thiếu đề cao
tinh thần xây dựng...đảng

* sau khi đọc bài Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ IDS trên BBC Tiếng Việt

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP