06/11/2009

may mắnbám được vào cửa sắt
nếu không đã bị nước cuốn phăng
thoát được nạn thủy tinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP