11/11/2009

suối

sau ân ái nàng vào buồng tắm
chàng thốt nhiên bật dậy đi theo
nàng đỏ mặt đẩy chàng đóng cửa
áp tai chàng nghe nhỏ suối reo

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP