07/11/2009

một nét Hoàng Tụyđứng trước những khủng hoảng giáo dục
vẫn quan tâm dù tuổi tám mươi
than mình cứ viết ra sự thật
nhà nước không nghe lại lụy người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP