25/11/2009

quyền lãng tai

đảng đem các loa thiếu tư cách
loại văn nô ra để tuyên truyền
chồng than đảng chẳng để yên
vợ kêu mình vẫn có quyền lãng tai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP