29/11/2009

một nét Phan Tứông viết văn đều như cơm bữa
nhật ký ông viết bằng ngoại ngữ
hỏi sao nói trau giồi kỹ năng
đỡ lo nếu rơi tay nhiễu sự

ông thêm tính lo cho thiên hạ
từ mũi kim tấm vải rượu nồng
con người ngăn nắp vô cùng ấy
biết có chọn giờ chết đúng không

* sau khi đọc Nhớ Phan Tứ của Nguyễn Quang Lập trên blog Quê Choa.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP