25/01/2010

quan ngự sử

bị bạo chúa ra lệnh chém đầu
vì can đảm viết lên sự thật
quan chỉ cười bảo chết cũng xong
lòng chẳng có điều gì lẩn khuất

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP