29/12/2010

M. kểanh biết không em vừa có bụng
mụ đã lân la gạ gẫm rồi
nói sẽ mua ngay con mới đẻ
em chửi ầm mụ ấy mới thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP