25/12/2010

nghẹtra khỏi ngõ đường xe đông nghẹt
vẫn chui vào chịu kẹt xe thôi
bất giác nghĩ óc không thông thoáng
vì nghẹt bao thành kiến lâu đời

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP