28/12/2010

trí tưởng tượng tôi


Nude, 1936 by Edward Weston

nhờ con chữ cởi áo quần
trong thơ nương tử khỏa thân nằm ngồi
nàng bảo trí tưởng tượng tôi
đôi khi thú vị cũng đôi khi phiền

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP