15/05/2011

chị T.lấy chồng nhằm một blogger
đã hai giờ sáng giường chưa thấy vào
ra thăm chị hỏi ngọt ngào
hai tay gõ phím tay nào ôm em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP