10/05/2011

trâng tráoném bom giết giáo sư đại học
là thành tích cách mạng anh hùng
thật trâng tráo hành động khủng bố
được những người cộng sản tuyên dương

* sau khi đọc bài Tôi ám sát người sắp làm thủ tướng Sài Gòn của Vũ Quang Hùng trên Dân Việt.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP