13/05/2011

ngộ nhận


GS Ngô Bảo Châu

ngộ nhận chuyện Cù Huy Hà Vũ
ngộ nhận lòng thành thật Đảng ta
chuyện được nhà nước cấp nhà
có đâu thuần túy chỉ là vinh danh

* Sau khi đọc bài Về sự ngộ nhận của giáo sư Ngô Bảo Châu của Quý Thanh trên CAND

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP