12/05/2011

tổn thất


hình: Don McCullin

đạn bóc thịt người bóc thịt đất
xác địch ngổn ngang khắp mặt đồi
trong bộ tham mưu phương Bắc ấy
có kẻ nào xót máu xương phơi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP