28/10/2011

từ quang



tăng ni Tây Tạng tự thiêu
phản đối Trung Quốc làm điều ác nhân
các vị đem chính pháp thân
làm đuốc soi sáng lương tâm con người

* Sau khi đọc bài China Blames Dalai Lama for Wave of Suicides in Tibetan Regions trên International Business Times


Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP