08/10/2011

thi sĩ ráclàm thơ như người vô tích sự
ai khen chê cũng chỉ cười khì
buổi sáng chạy theo xe đổ rác
nói còn mình sao chẳng hốt đi

* mượn ý Trần Nguyên Đán

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP