24/10/2011

trái dưa


gửi tấm hình chị nhặt trên Net*
phía bắc Ba Tây có loại dưa
mang hình dạng rất là đặc biệt
chị nói thiên nhiên thật khéo đùa

* hình nhặt từ blog Huỳnh Ngọc Chênh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP