11/10/2011

về Steve


Steve Jobs (1955-2011)

hắn từng nhặt vỏ chai kiếm sống
đi bộ vào chùa xin cơm ăn
thầy tôi nói hắn thành công lớn
vì hắn luôn giữ cái sơ tâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP