28/10/2011

từ quangtăng ni Tây Tạng tự thiêu
phản đối Trung Quốc làm điều ác nhân
các vị đem chính pháp thân
làm đuốc soi sáng lương tâm con người

* Sau khi đọc bài China Blames Dalai Lama for Wave of Suicides in Tibetan Regions trên International Business Times


Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP