09/10/2011

trầm luânthương em thân phận thúy kiều
giòng đời trôi giạt đã nhiều gian truân
lúc em ngượng ngập cởi quần
anh giờ mới hiểu trầm luân là gì

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP