29/11/2009

đồng nghĩa phách tấu

nói nhảm nói tầm phào nói thánh
nói cường điệu nói bậy nói càn
nói liều nói bá láp nói bẩn
nói lấp liếm nói láo nói gian

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP