05/12/2009

làm sao quênnhững tên đao phủ mang thẻ Đảng
chúng nghĩ người chết đã yên phần
chúng quên ngày nào còn cúng giỗ
Huế vẫn còn mối hận Mậu Thân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP