28/12/2009

truyện thiền: dự thínhlẩn quẩn chờ nghe tăng đàm đạo
một vị bảo hắn ra ngoài ngồi
nói phật đá còn không nỡ đuổi
sao các ngài lại hất hủi tôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP